12. La decisió / La decisión / The decision

12. La decisió / La decisión / The decision

  • Autor de la entrada:


12. La decisió

Contacten amb mi per V.H.F. des del nàutic de Arrecife. Em pregunten si tinc intenció de parar a port. Hi ha molts companys que han abandonat la regata. Pregunto per en Bruno i em diuen que continua rumb a Guadalupe. Jo tinc un braç malament i un pilot que no pot mantenir el rumb recte i no para de fer esses… però tinc un objectiu! acabar la regata. Així que notifico que hauria de parar a reparar però que no ho faria… parar en aquelles condicions em podria fer menys difícil abandona. Espero que el pilot m’aguanti si ha aguantat fins aquí. Segurament el pitjor a passat…però no seria així!

La decisió esta presa i se que me la jugo… quedar-me sense pilot en mig de l’Atlàntic… però es un risc que vull córrer. L’objectiu és un… cal aconseguir-lo a qualsevol preu perquè saps que la recompensa es gran… i si no arribo al menys ho hauré donat tot… el 100%!
Com que no aguanto l’espi amb el pilot i cada maniobra és dolorosa per com tinc el braç prenc la ruta més al nord dels Alisis… Se que aquests encara no s’han establert així que espero trobar vents més forts però de proa… i em passo pràcticament tota la regata amb rumbs de cenyida, través i algun llarg. Fins que arribo al 20é o 21é dia de la regata… no paro de tenir grops de 30-35 nusos amb roles constants… pluges fortes que em treuen tota la visibilitat i ja porto així dos dies. Les maniobres m’han deixat esgotada… He tingut una al·lucinació… una gran mà que surt de la mar em vol agafar. Porto gairebé dos dies sense parar i necessito descansar! Masses hores a la canya… amb un pilot que no te “modus vent” ni prou força per aguantar les onades. Arrio veles i m’estiro en un llit ple d’aigua que no tinc esma per buidar. Mentre l’olor de la roba humida mentre pel nas m’adormo. El barco pega un sotrac amb una onada i em desperto… ostres! He dormit tres hores! Hisso veles i continuo navegant… però encara estic cansada… necessito menjar i dormir!… menjar i dormir… necessito recuperar-me!
I mentre navego en aquelles condicions la ment em repeteix… acabar… només cal acabar!

12. La decisión

Contactan conmigo por V.H.F. desde el náutico de Arrecife. Me preguntan si tengo intención de parar en puerto. Hay muchos compañeros que han abandonado la regata. Pregunto por Bruno y me dicen que sigue rumbo a Guadalupe. Yo tengo un brazo mal y un piloto que no puede mantener el rumbo recto y no para de hacer eses… pero tengo un objetivo! terminar la regata. Así que notifico que debería parar a reparar pero que no lo haría… parar en esas condiciones podría hacer menos difícil abandona. Espero que el piloto me aguante si ha aguantado hasta aquí. Seguramente lo peor a pasado… pero no sería así!

La decisión está tomada y se que me la juego… quedarme sin piloto en medio del Atlántico… pero es un riesgo que quiero correr. El objetivo es uno… hay que conseguirlo a cualquier precio porque sabes que la recompensa es grande… y si no llego al menos lo habré dado todo… el 100%!

Como no aguanto el spi con el piloto y cada maniobra es dolorosa por cómo tengo el brazo tomo la ruta más al norte de los Alisios… Se que estos aún no se han establecido así que espero encontrar vientos más fuertes pero de proa… y me paso prácticamente toda la regata con rumbos de ceñida, través y algún largo. Hasta que llego al 20º o 21º día de la regata… no paro de tener viento de 30-35 nudos con roles constantes … lluvias fuertes que me quitan toda la visibilidad y ya llevo así dos días. Las maniobras me han dejado agotada… He tenido una alucinación… una gran mano que sale de la mar me quiere coger. Llevo casi dos días sin parar y necesito descansar! Demasiadas horas a la caña… con un piloto que no tiene “modo viento” ni la fuerza suficiente para aguantar las olas. Arrio velas y me tumbo en una cama llena de agua que no tengo ánimo para vaciar. Mientras el olor de la ropa húmeda entra por la nariz me duermo. El barco pega un salto con una ola y me despierto… ostras! He dormido tres horas! Izo velas y continúo navegando… pero todavía estoy cansada… necesito comer y dormir! … Comer y dormir… necesito recuperarme !

Y mientras navego en esas condiciones la mente me repite… terminar… sólo hay que terminar!

12. The decision
They contact me with radio from Arrecife’s Yacht Club. They ask me if I have intention to stop at the port. There are so many other fellows that abandoned the regatta. I ask for Bruno and they told me that he is heading Guadalupe. My arm hurts and the pilot can’t keep a straight track and it doesn’t stop sailing in zigzags, but I have an objective! Finish the race. So I communicate that I should stop to repair but I won’t. Stop in those kinds of conditions would make less difficult to abandon. I hope the pilot keeps working as it’s been working since now. Surely the worst has happened, but it wouldn’t be.
The decision it’s done and I know I’m taking the risk. To be without the pilot in the middle of the Atlantic but it’s a risk I want to take. There is one objective and I have to get it at any cost because I know the reward is big. If I don’t get it, at least I would have given all, 100%!
As I can’t hold the Spinnaker with the pilot and every manoeuvre hurts because of my arms, I get the Northern route of the trade winds. I know they haven’t established yet so I hope to find stronger winds but from the stern. I spend the whole race with courses from close hauled leg, beam reach leg and reaching leg. Until the 20 th and 21 th days of regatta that I can’t stop having winds of 30-35 knots with constants turns. Heavy showers which blind me and it took two days. The manoeuvre exhausted me. I had an illusion: a big hand from the sea that wants to grab me. I’ve been almost two days without stopping and I need to rest, too much hours on the tiller, with a pilot without the “sail mode” and without enough strength to hold the waves. I get down the sail and I lie on a bed full of water that I have not strength to empty. While the smell of wet clothes comes to me, I fall asleep. The boat jumps because of a wave and I wake up…gosh! I slept three hours! I raise sails and I keep sailing but I’m still tired … I need to eat and sleep! … Eat and sleep… I need to recover! 
And while I sail in those conditions my mind only repeats: finish, just finished!