13. Els Alisis / Los Alisios / Trade winds

13. Els Alisis / Los Alisios / Trade winds

  • Autor de la entrada:


13. Els Alisis

No ho sabré fins arribar a port de Guadalupe però la decisió de navegar per la ruta nord dels Alisis… tot i trobar només borrasques em va apropar als minis de darrera la flota. Havia recuperat un munt de milles i recuperat 12 posicions tenint en compte que havia perdut 48 hores amb les reparacions.
Trec els spis fora perquè dintre hi ha tanta humitat que no s’assecaran mai.  Encara tinc 25-30 nusos de vent i el barco va a uns 7 nusos amb planejades de 10, 11. La màxima velocitat que he registrat és de 18 nusos de Bayona a Lanzarote.
Per la nit  tinc la impressió que el Peter Punk no corre… tinc 25-30 nusos de vent i vaig a 4-6 nusos… alguna cosa esta passant. Ho veig!… tinc un spi a l’aigua… salto a popa i l’agafo… haig de recuperar-lo com sigui… i vaig estirant i utilitzant tot el meu cos per fer força… i ho aconsegueixo… però a un preu molt alt… el meu cos s’ha esgotat.
Sembla que ja tinc els Alisis establerts… NE/E… 20-25-30 nusos. Aprofito quan no hi ha grops per assecar roba i llit. Avui he posat el meu cos al sol… necessito la seva escalfor per assecar-me i sentir la pell seca per unes hores. Tinc el cul ple de nafres… he tingut molta cura però tants dies d’humitat…! No se com seure així que estic dreta tanta estona com puc. Per la nit igual. Fa tanta xafogor que faig la guàrdia de nit en roba interior…. quan de sobte una onada m’esquitxa i quedo molla. Porto més de 25 dies navegant i ja no em queda roba eixuta…així que faig les guàrdies amb el peto posat amb la conseqüent calor local…més la sal fan empitjorar la pell més sensible.
L’endemà… quan el sol esta prou alt escalfo aigua i em dono una dutxa amb aigua dolça… quin plaer!… i mentre el sol m’asseca aprofito per tenir cura del meu cos que comença a estar adolorit i crec que ha perdut pes. Encara em queda una setmana per arribar.
 
13. Los Alisios

No lo sabré hasta llegar al puerto de Guadalupe pero la decisión de navegar por la ruta norte de los Alisios… a pesar de encontrarme sólo borrascas me acercó a los barcos de detrás de la flota. Había recuperado un montón de millas y recuperado 12 posiciones teniendo en cuenta que había perdido 48 horas con las reparaciones.

Saco los spis fuera porque dentro hay tanta humedad que no se secarán nunca. Todavía tengo 25-30 nudos de viento y el barco va a unos 7 nudos con planeadas de 10, 11. La máxima velocidad que he registrado es de 18 nudos de Bayona a Lanzarote.

Por la noche tengo la impresión de que el Peter Punk no corre… tengo 25-30 nudos de viento y voy a 4-6 nudos… algo está pasando. Lo veo!… Tengo un spi en el agua… salto a popa y lo cojo… tengo que recuperarlo como sea… y voy estirando y utilizando todo mi cuerpo para hacer fuerza… y lo consigo… pero a un precio muy alto… mi cuerpo se ha agotado.

Parece que ya tengo los Alisios establecidos… NE / E… 20-25-30 nudos. Aprovecho cuando no hay chubascos para secar la ropa y la cama. Hoy he puesto mi cuerpo al sol… necesito su calor para secar y sentir la piel seca por unas horas. Tengo el culo lleno de llagas… he tenido mucho cuidado pero tantos días de humedad…! No se como sentarme así que estoy derecha tanto rato como puedo. Por la noche igual. Hace tanto bochorno que hago la guardia de noche en ropa interior…. cuando de repente una ola me salpica y quedo mojada. Llevo más de 25 días navegando y ya no me queda ropa seca… así que hago las guardias con el peto puesto con la consecuente calor local… más la sal hacen empeorar la piel más sensible.

Al día siguiente… cuando el sol está bastante alto caliento agua y me doy una ducha con agua dulce… qué placer!… Y mientras el sol me seca aprovecho para cuidar de mi cuerpo que empieza a estar dolorido y creo que ha perdido peso. Todavía me queda una semana para llegar .

13. Trade winds
I won’t know since Guadalupe, but the decision of sailing in the North route of the trade winds, even finding only storms, brings me to the last Mini’s of the fleet. I recuperated a lot of miles and recovered 12 positions considering that I have lost 48 hours with the repairs.
I get out the spinnakers because there is too much humidity inside to get it dry. Still with 25-30 knots of wind and the boat is sailing at 7 to 10 knots while it’s planning. The max speed that I have registered was 18 knots from Bayona to Lanzarote.
During the night, I have the impression that Peter Punk is not sailing as fast as it could. I have 25-30 knots of wind and I’m sailing at 4-6 knots. Something is going on. I see it! I have the spinnaker into the water. I jump to the stern to grab it. I have to get it and I’m using all my body for leverage. I get it but at a high price, my body is exhausted.
Seams that finally I have the trade winds establish at NE/E with 20-25-30 knots. I take advantage when I don’t have too much wind to get my clothes and bed dry. Today I put my body to the sun. I need its warmth to get dry and to feel my dry skin a few hours. I have my bum full of sores. I’ve been very careful but all this days with humidity have consequences. I don’t know how to sit down so I’m standing up as much time as I can. It’s the same at night. It’s sultriness so I sail at night in underwear until a wave leaves me soaked. I’ve been more than 25 days sailing and I don’t have dry clothes. I have to sail with the sailing suit with the consequent local heat. Including the effect of the salt, the most sensitive zones of my body, are getting worst.
Next morning, when the sun is high enough, I heat fresh water to get a shower. What a pleasure! While the sun dry me, I take care of by body because it’s getting painful. I think I have lost weight. I still have a week to arrive.