11. Reparacions / Reparaciones / Repairs

11. Reparacions / Reparaciones / Repairs

  • Autor de la entrada:


11. Reparacions per a tots dos (CAT)

Al sortir de Baiona començo a allunyar-me de la costa portuguesa… pels pesquers i per la mar rebotada que torna de la costa fent la navegació complicada. Al segon dia el pilot em torna a fallar… avaria… posa a la pantalla… i utilitzo el pilot de respecte… un 3.000. Hi ha massa mar i força vent… el pilot no aguanta i salta constantment. Decideixo reduir una mica veles i ja no m’atreveixo a tornar a posar l’espi ni de dia.
Vaig a fer-me un te. De sobte mentre estic dintre del mini una onada m’agafa pel través i bolca el barco saltant d’una banda a l’altre quan escalfava l’aigua. He caigut d’uns 3 metres i el cap em fa un dolor terrible. Estic en una postura molt estranya i l’aigua m’ha caigut pel d’amunt del peto… no entenc ben bé com ha anat la caiguda. Passen els minuts i el dolor s’escampa a les cervicals… dorsals… i espatlla esquerra. No ho puc suportar perquè no em deixa dormir i començo a prendre  antiinflamatoris. Sóc conscient que és important descansar…falten moltes milles per acabar la regata. Això em fa pensar si faig una parada tècnica a Puerto Calero… pel Peter Punk i per a mi.
La baixada fins a Lanzarote és molt ràpida… passo moltes hores al timó però el fet de fer tantes milles en un dia em dona força. Fins hi tot puc sentir la forta vibració dels dos timons. Avui m’he llevat amb el llit mullat… em sembla estrany!… vaig cuidar-me bé d’estancar el mini… i quan inspecciono veig com els cargols del timó… dels dos timons… estan a punt de desaparèixer dels seus ferratges. Vaig fora però si no hi ha algú que aguanti la femella per dintre no els podré cargolar. Però se m’acudeix que amb les alicates puc aguantar l’esparrac i cargolar la femella des de dintre. Ufff! Quedava poc per on agafar però he aconseguit cargolar. Amb tanta mar no els puc apretar del tot així que cada dos dies vaig revisant els timons. L’aigua segueix i seguirà entrant sense el sikka però en menys quantitat. Un cop a l’alçada de Lanzarote… on trobo menys mar… acabo d’apretar amb força els dos timons.

11. Reparaciones para ambos (ESP)

Al salir de Baiona empiezo a alejarme de la costa portuguesa… por los pesqueros y por la mar rebotada que vuelve de la costa haciendo la navegación complicada . Al segundo día el piloto me vuelve a fallar… avería… pone en la pantalla… y utilizo el piloto de respeto… un 3.000 . Hay demasiados mar y bastante viento… el piloto no aguanta y salta constantemente. Decido reducir un poco velas y ya no me atrevo a volver a poner el spi ni de día.

Voy a hacerme un té. De repente mientras estoy dentro del mini una ola me coge por el través y vuelca el barco saltando de un lado a otro cuando calentaba el agua. He caído de unos 3 metros y la cabeza me hace un daño terrible. Estoy en una postura muy extraña y el agua me ha caído por encima del peto… no entiendo muy bien cómo ha ido la caída. Pasan los minutos y el dolor se esparce en las cervicales… dorsales… y hombro izquierdo. No lo puedo soportar porque no me deja dormir y comienzo a tomar antiinflamatorios. Soy consciente de que es importante descansar… faltan muchas millas para terminar la regata. Esto me hace pensar si hago una parada técnica en Puerto Calero… para Peter Punk y para mí.

La bajada hacia Lanzarote es muy rápida… paso muchas horas al timón pero el hecho de hacer tantas millas en un día me da fuerza. Incluso puedo sentir la fuerte vibración de los dos timones. Hoy me he levantado con la cama mojada… me parece extraño!… Me preocupé bien de estancar el mini… y cuando lo inspecciono  veo como los tornillos del timón… los dos timones… están a punto de desaparecer de sus herrajes. Voy fuera pero si no hay alguien que aguante la tuerca por dentro no podré atornillar. Pero se me ocurre que con los alicates puedo aguantar el esparrago y atornillar la tuerca desde dentro. Ufff! Quedaba poco por donde coger pero he conseguido atornillar. Con tanto mar no puedo apretar del todo así que cada dos días voy revisando los timones. El agua sigue y seguirá entrando sin el poliuretano pero en menor cantidad. Cuando estoy a la altura de Lanzarote… donde encuentro menos mar… acabo de apretar con fuerza los dos timones.

11. Repairs for both (ENG)
When leaving Bayonne, I start to take distance from the Portuguese coast, because of the fishing boats and the sea that bounced back from the coast making navigation difficult. On the second day the pilot failed again… failure… says the automatic pilot screen and I start using the second pilot… a 3000. Too much sea and quite a lot of wind… the pilot doesn’t hold and jumps constantly. I decide to reduce sails and I don’t dare to put back the spinnaker also during the day.
I’m going to make myself some tea. Suddenly while I’m inside the Mini, a wave hits us from the beam reach legand the boat starts capsizing while I’m jumping from one side to the other while I’m heating the water. I’ve fallen from about 3 meters and I have a terrible pain in my head. I’m in a strange position and the water spilt over me… I don’t exactly understand how it went. Minutes pass and the pain spreads to the neck and left shoulder. I can’t bear it because I can’t sleep and I started taking anti-inflammatory pills. I’m aware that it’s important to rest a lot, there’s still too many miles to finish the race. This makes me wonder if I have to make a technical stop in Puerto Calero, for Peter Punk and me.
Sailing down to Lanzarote is very fast. I spend many hours at the rudder, but the fact of doing so many miles in a day gives me strength. I can even feel the strong vibration of both rudders. Today I woke up with the bed wet, it seems strange to me! I have checked the Mini very carefully, but when I see the screws of both rudders, they are about to disappear from the fittings. I go outside but if there isn’t someone who holds the nut on the other side I won’t be able to screw. But I think that I can hold the screw with the pliers and screw the nut from the inside. It was almost out but I managed to screw it. With this sea I’m not able to screw, so every two days I check the rudders. The water is still going in and it will continue to get it without Sikka, but in less quantity. Once in the Lanzarote shores… where I found less sea, I managed to screw hard the two rudders.