14. Últimes milles / Últimas millas

14. Últimes milles / Últimas millas

  • Autor de la entrada:

14. Últimes milles


Estic a unes 250 milles de l’arribada i no paro de tenir vent… fins al final de la regata… 25-30 nusos… i amb els grops enormes per l’enorme humitat arribo a 35-40 nusos. Anem rapidissims amb l’onada empentant per popa. Uauuu!!! Es una sensació especial… planejades a 10…11…12…13…14 nusos… i les llàgrimes surten del ulls sense saber si és de por o alegria!  15, 16 nusos i de cop la major trabutja… tots els pesos del barco a sotavent… i un spi em cau per la borda. No vaig lligada!… però no hi ha temps si no el vull perdre. L’agafo però esta tot a l’aigua… ostres! amb el braç que em fa mal… no puc més!… tira massa de mi i el deixo perdre. Haig de mentalitzar-me… només és un spi!
Sembla que estiguem afamats menjant milles! 30-35 nusos de vent per la popa, a 7-8 nusos de velocitat. Ja estic a les illes de Guadalupe. Portem 32 dies navegant i això sembla que està a punt d’acabar. No abaixo la guàrdia i l’emoció d’estar a prop d’albirar terra em fa estar ben desperta. Terra!!! Arribo de nit. Vaig identificant fars… mirant la carta… la sonda… m’haig d’apartar de illa Terre de Bas que te poca profunditat i hi ha molta mar. Sento com trenquen les onades darrera meu. Són enormes!!! Una trenca a la popa del Peter Punk i l’aigua arriba fins a dins del barco! Tanco el tambutxo. Tinc la banyera plena d’aigua… m’arriba als turmells… per què? hi ha grans embornals a la banyera… però els spis han caigut de lloc i me’ls tapen…
Queda poc… ja hi soc… una llanxa ve a buscar-me… identifico a la Delphine… Camille… Aurelie… una festa!!!

14. Últimas millas

Estoy a unas 250 millas de la llegada y no paro de tener viento… hasta el final de la regata… 25-30 nudos… y con los chubascos enormes por la enorme humedad llego a 35-40 nudos. Vamos rapidísimos con la ola empujando por popa. Uauuu!!! Es una sensación especial… planeadas a 10… 11… 12… 13… 14 nudos… y las lágrimas salen de los ojos sin saber si son de miedo o alegría! 15, 16 nudos y de golpe la mayor traslucha… todos los pesos del barco a sotavento… y un spi me cae por la borda. No voy atada!… Pero no hay tiempo si no lo quiero perder. Lo cojo pero esta todo en el agua… ostras! con el brazo que me duele… no puedo más!… Tira demasiado de mí y lo dejo perder. Tengo que mentalizarme… sólo es un spi!

Parece que estemos hambrientos comiendo millas! 30-35 nudos de viento por la popa, a 7-8 nudos de velocidad. Ya estoy en las islas de Guadalupe. Llevamos 32 días navegando y esto parece que está a punto de terminar. No bajar la guardia y la emoción de estar cerca de divisar tierra me hace estar bien despierta. Tierra!!! Llego de noche. Voy identificando faros… mirando la carta… la sonda… debo apartarme de isla Terre de Bas que tiene poca profundidad y hay mucha mar. Siento como rompen las olas detrás de mí. Son enormes!!! Una rompe en la popa del Peter Punk y el agua llega hasta dentro del barco! Cierro el tambucho. Tengo la bañera llena de agua… me llega a los tobillos… ¿por qué? hay grandes imbornales en la bañera… pero los spis han caído de su sitio y me los tapan…

Queda poco… ya estoy… una lancha viene a buscarme… identifico a Delphine … Camille… Aurelie… una fiesta!!!

 


14. Last miles
I’m 250 miles from the finish and I keep having wind. Until the end of the race 25-30 knots and because of the humidity it goes up until 35-40 knots. We are sailing very fast with the waves pushing usfrom the stern. Uauuu ! It’s a very special feeling… 10… 11… 12… 13… 14… knots and tears are going out of my eyes not knowing whether to fear or joy! 15, 16 knots and suddenly the main sail gybe. All the weights in the boat are at the downwind side. An spinnaker fell overboard. I’m not tied but no time left if I don’t want to los sit. I have it but it’s in the water. My arm stills hurting, I can’t! It’s too heavy and I have to let it go. I have to recover. It’s just an spinnaker!
We seems to be hungry eating miles! 30-35 knots of wind from the stern, sailing at 7 or 8 knots. I’m at the islands of Guadeloupe. 32 days sailing and this seems to be near the end. Remain vigilant and the excitement of being near sighted land makes me wide awake. Land!!! I arrive at night. I’m identifing headlights, checking the chart, the sounder,… I must sail away from Terre de Bas island that has few depth and there is too much waves. I feel the waves break behind me. They are huge! One wave, breakes at  Peter Punk stern and some water comes up into the boat! I close the hatch. I have the Cockpit full of water. It get my ankles. But,  why? There are large sinks in the bath but the spinnaker have fallen out of the place and they are covering them.
Just a little bit more. I have finished. A boat comes to pick me. I identify Delphine, Camille, Aurelie,… It’s a party!